Onze Diensten

hoe wij u verder helpen

Wat wij voor u doen

Houdt uw organisatie zich bezig met gebiedsontwikkeling? Dan kan Hard nodig uw organisatie versterken op advies-, interim- en projectbasis.

De kracht van Hard nodig zit in een brede inhoudelijke basis op het gebied van gebiedsontwikkeling, planeconomie, woningbouwregie en risicomanagement gecombineerd met persoonlijke kwaliteiten zoals een energieke, verbindende, proactieve houding, organisatorische talenten en heldere communicatie. Hierdoor kan Hard nodig u van dienst zijn met een breed scala van activiteiten. 

People...

planet...

...& profit

Hard nodig zet zich in voor duurzame gebieds- en vastgoedontwikkeling, waar mensen met plezier wonen, werken, leren en recreëren.

Financiële Expertise

Zoekt u een proactieve planeconoom die verder kijkt dan de cijfers?

Hard nodig verzorgt voor uw gebiedsontwikkelingen de planeconomie. De planeconoom staat naast de projectleider en is het financiële geweten van de projectgroep. De planeconoom denkt proactief mee in de projectgroep en maakt de vertaling van mogelijkheden en beslissingen naar euro’s. Hij stelt berekeningen op, zoals haalbaarheidsanalyses, grondexploitaties, risico- en gevoeligheidsanalyses, grondprijsberekeningen en investerings- en exploitatieberekeningen. Hij verzorgt de financiële verantwoording en stuurt als projectcontrollerHard nodig ondersteunt u in alle projectfasen, van de haalbaarheid tot de uitvoering.

Hard nodig communiceert in duidelijke taal, geen moeilijk vakjargon, zodat u begrijpt hoe uw gebiedsontwikkeling er financieel voor staat en wat de financiële impact is van ontwikkelscenario’s.

Financiële Expertise

Wilt u meer grip en regie op uw grondbedrijf?

Hard nodig zorgt dat uw grond- en vastgoedportefeuille financieel bestuurbaar wordt en blijft. Vanuit de rol van businesscontroller zorgt Hard nodig dat de bedrijfsprocessen en systemen binnen uw grond- en vastgoedbedrijf op orde zijn, zodat u de juiste informatie krijgt om te sturen en beslissingen onderbouwd te nemen. Extra aandacht gaat uit naar de inbedding van deze werkwijze bij uw medewerkers. Kortom: overzicht en inzicht op een efficiënte manier. 

versnellen woningbouw

Wilt u meer regie voeren op de woningbouwprogrammering en meer en sneller bouwen?

Hard nodig als woningbouwregisseur of woningbouwversneller zorgen we voor de vertaling van het woonbeleid in concrete acties voor de uitvoering. Samen met planologie, stedenbouw, mobiliteit etc zorgen we voor een integrale gebiedsanalyse om te komen tot een gedragen ontwikkelstrategie, op gemeente en kernniveau, zodat de juiste woningen op de juiste plek en op het juiste moment gebouwd worden. Dit vraagt om een goede samenwerking met woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, dorpsraden, zorg- en ouderenorganisaties. Waar ontwikkelingen niet vanzelf van de grond komen, jagen we aan en gaan we in gesprek om te zorgen dat de ontwikkelingen rond komen. We zijn de sparringspartner voor directie en bestuur. 

proces- en projectmanager

Komt uw gebiedsontwikkeling niet van de grond?

Hard nodig kan u ondersteunen als proces- en projectmanager. Allereerst zorgt Hard nodig als procesmanager dat de betrokken partijen aan tafel komen en in dialoog met elkaar de wensen en behoeften bespreken. Hard nodig faciliteert dat partijen komen tot een gezamenlijke gebiedsvisie en gedeelde waarden.

Gebiedsontwikkeling is veelal complex, vaak zijn belangen van partijen niet (geheel) gelijk en het tijdspad van initiatief tot oplevering duurt jaren. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor en een goede begeleiding van de betrokken partijen. Als de basis gelegd is, dan gaat Hard nodig daarnaast aan de slag als projectmanager. 

Hard nodig brengt enthousiasme en energie en zorgt er voor dat alle betrokken partijen en projectleden zich inzetten voor de gebiedsontwikkeling. Het projectmanagement omvat het aansturen van projectleden, goed informeren van management, bestuur en externen en in dialoog met externe partners stappen zetten. De stevige financiële achtergrond en brede ervaring met risicomanagement van Hard nodig is van grote waarde om de rol van projectmanager goed in te vullen.

Ook helpt Hard nodig u met plezier met het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelstrategie voor uw gebiedsontwikkeling. Bij het formuleren van de ontwikkelstrategie is het DNA van het gebied het startpunt en zijn de wensen van de gebruikers het vergezicht. De ontwikkelstrategie geeft weer hoe u en uw partners het bestaande gebied transformeren naar de toekomstige leefomgeving, waarbij er in de transformatiefase mogelijkheden zijn voor tijdelijk gebruik, zoals pop-up stores, stadslandbouw of evenementen.

Hard nodig staat u bij om uw gebied te branden. Samen met de partners in uw gebiedsontwikkeling bepalen we de identiteit, het brand, van het gebied. Het DNA van het gebied is hierbij uiteraard het uitgangspunt. Vervolgens kunnen we gericht de gebiedsmarketing opzetten door heel concreet een antwoord te geven op de volgende vragen: Wie willen we bereiken met onze marketing? Wanneer gaan we communiceren? Wat gaan we communiceren? Welke media gaan we inzetten?

RISICOmanagement

Wilt u uw risicomanagement professionaliseren?

Gebiedsontwikkelingen zijn complex en hebben te maken met veel onzekerheden. Hard nodig helpt uw organisatie om de risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Eerst inventariseren we welke risico’s er zijn op zowel project-  als portefeuilleniveau. De volgende stap is om de impact van de risico’s te kwantificeren door het gevolg en de kans van optreden in te schatten. De derde stap is om te kijken hoe we de risico’s kunnen beheersen. Welke maatregelen kunnen we treffen om de risico’s te verkleinen of weg te nemen? Nu hebben we het risicoprofiel in kaart gebracht.

Het is van belang om deze cyclus van stappen meerdere malen per jaar te doorlopen om te zorgen dat u risicoanalyse actueel is. Minstens zo belangrijk is dat uw projectmanagers het managen van risico’s verankeren in hun dagelijkse werkzaamheden, risico’s herkennen en maatregelen treffen om risico’s te mitigeren.

Grondbeleid

Is uw grondbeleid actueel?

De wereld van gebiedsontwikkeling is in transitie. Hoe gaat u om met veranderende rollen, samenwerkingen, wetgeving en instrumenten? Hard nodig helpt u vanuit GrondGidsen om te bepalen wat uw afwegingskader is om uw rol te bepalen en welke spelregels bij de verschillende rollen gelden. Met trots vermelden wij dat twee van de vier nota’s grondbeleid, die de Vereniging van Grondbedrijven  in 2018 nomineerde voor de Inspiratietrofee Grondbeleid van onze hand zijn, namelijk de nota’s van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Scherpenzeel. De gemeente Scherpenzeel mocht de Inspiratietrofee tijdens het VvG-najaarscongres van 2018 in ontvangst nemen.

Wat wij belangrijk vinden

Onze kernwaarden

Hard nodig...

…werkt pragmatisch.
…zorgt voor overzicht en inzicht.
…maakt ingewikkelde berekeningen begrijpelijk.
…is transparant en doet wat zij zegt en zegt wat zij doet.
…zorgt voor energie en enthousiasme met een glimlach.
…zet mensen in hun kracht.
…zorgt voor voortgang en resultaten.
…werkt samen met een collectief van enthousiaste mensen met passie voor gebiedsontwikkeling in een breed spectrum van disciplines.

Samenwerken?

Kunnen we van meerwaarde zijn voor u? 

Scroll to Top